Organami Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor Zespołu:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu;
 2. reprezentuje zespół na zewnątrz;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 4. kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
 5. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
 6. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 7. dba o zapewnienie pracownikom warunków niezbędnych do realizacji zadań;
 8. sprzyja tworzeniu dobrej, twórczej atmosfery pracy;
 9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 10. organizuje gospodarczą obsługę szkoły;
 11. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 12. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
 13. kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
 14. zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 15. organizuje nauczanie indywidualne;
 16. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
 17. opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych
  • rocznego planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,
  • arkusza organizacyjnego szkoły,
  • tygodniowego rozkładu zajęć,
 18. zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,
 19. przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.
 20. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 21. Dyrektor w szczególności decyduje w następujących sprawach:
  • zatrudnia, zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • dokonuje przydziału czynności i zadań dodatkowych podległym pracownikom, zgodnie z zadaniami szkoły i potrzebami uczniów;
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom;
  • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.
 22. Dyrektor Zespołu odpowiada za :
  • zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa, niniejszym statutem i regulaminem wewnętrznym, poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
  • majątek Zespołu, stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz niezbędne prace konserwacyjne i remontowe budynku;
  • celowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym Zespołu oraz pozyskanych środków pozabudżetowych;
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z przepisami;
  • zabezpieczenie budynku, pomieszczeń, dokumentacji, pieczęci;
  • za realizację zadań przed kuratorem oświaty oraz organem prowadzącym szkołę według właściwości;
  • jest zobowiązany do powiadomienia policji, prokuratury i sądu o każdym przestępstwie, o którym otrzymał wiadomość;
  • zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz sposobu wyboru podręczników dla uczniów (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty);
  • realizację zadań w zakresie żywienia dzieci zgodnie z ustawą z dnia 28XI 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 23. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim .
 24. Podczas krótkotrwałej nieobecności zastępuje dyrektora jego zastępca.
 25. W przypadku krótkotrwałej nieobecności dyrektora i jego zastępcy, upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej w zakresie spraw określonych  w upoważnieniu.
 26. Funkcję dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje – Wójt Gminy Trzebownisko.
 27. Kandydata na dyrektora Zespołu wyłania się w drodze konkursu.

 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu w zakresie jego zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich ich członków o terminie i porządku zebrania rady, zgodnie z jej regulaminem.
 4. Zebrania rady pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący. Zebrania mogą być także zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Dyrektor Zespołu przedstawia radzie pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy Zespołu;
  • podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
  • podejmowanie uchwał w sprawie zestawu programów nauczania i wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu podręczników, po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wewnętrznego samokształcenia, wdrażania nowatorstwa pedagogicznego;
  • uchwalanie statutu szkoły;
 9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • projekt planu finansowego Zespołu;
  • wnioski dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom oznaczeń, nagród i wyróżnień;
  • propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 10. Rada pedagogiczna dokonuje okresowej i rocznej analizy i oceny stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy i nauki.
 11. Rada pedagogiczna ma prawo:
  • występowania z wnioskiem w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania;
  • wnioskowania do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora i do dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z zajmowanego stanowiska kierowniczego;
  • występowania z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu lub jego dyrektora;
 12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy jej członków.
 13. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
 14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 15. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny z Statutem Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej.

 

Rada rodziców stanowi reprezentacje ogółu rodziców.

 1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców i każdym roku szkolnym.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do rady rodziców.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:
  • uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów na potrzeby środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
  • opiniowanie projektu planu hospitacji składanego przez dyrektora zespołu.
 5. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyskała porozumienia z rada pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 6. Rada rodziców organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań zespołu, współdziała w tym zakresie z dyrektorem i radą pedagogiczną;
 7. W celu wspierania działalności statutowej zespołu rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady użytkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu.

 1. Organy samorządu uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
 3. Do podstawowych zadań samorządu uczniowskiego należy:
  • przedstawianie radzie pedagogicznej i dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
  • inspirowanie i współorganizowanie różnych form działalności uczniowskiej na terenie szkoły;
  • podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków organizacji nauki, poprawy estetyki pomieszczeń szkoły, organizacji czasu wolnego uczniów zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami;
  • dbanie o rzetelną realizację postanowień statutu dotyczących spraw uczniowskich;
  • współpraca z dyrektorem i radą pedagogiczną zespołu;
  • opiniowanie oceny pracy zawodowej nauczyciela;
  • współdecydowanie o przyznawaniu nagród i wyróżnień oraz stosowanie kar wobec uczniów;
 4. Samorząd uczniowski ma prawo do:
  • zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i wymaganiami;
  • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań;
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem zespołu;
  • redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  • uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej, w części obrad rozpatrujących problemy wnoszone przez uczniów;
  • okresowych spotkań z dyrektorem zespołu w celu zapoznania się z problemami funkcjonowania szkoły i z programem rozwoju szkoły, przedstawiania wniosków i postulatów uczniów;
  • udzielania poręczenia uczniom, którym ma być wymierzona kara porządkowa;
  • wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 395

Udostępniono dnia: 14.04.2016 22:51

Dokument wprowadził:
Jacek Kucaba

Dokument opublikował:
Jacek Kucaba

Dokument wytworzył:
Barbara Urban

Wytworzono: 14.03.2016

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 14.04.2016, Administrator: Edycja zakładki Struktura organizacyjna
 • 14.04.2016, Administrator: Utworzenie zakładki Struktura organizacyjna